ข้อควรทราบ

ข้อมูลที่ทางเว็บไซต์ UADD+ นำเสนอนั้น เป็นเพียงข้อมูลที่ให้ผู้เข้าชมเห็นภาพรวมของสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศีกษานั้น ๆ ข้อมูลที่ได้ อาจไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งผู้เข้าชมสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องทางเว็บไซต์ของคณะ หรือคลิกที่รายชื่อคณะที่คุณสนใจ

คุณสามารถแจ้งข้อมูลที่ถูกต้อง หรือคำแนะนำให้กับทางผู้ดูแลเว็บไซต์ทราบ โดยคลิก ที่นี่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าชมภายหลังต่อไป

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • คณะนิติศาสตร์ external link
  » พื้นฐานวิทยาศาสตร์
  » พื้นฐานศิลปศาสตร์
 • คณะครุศาสตร์ external link
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ external link
 • คณะนิเทศศาสตร์ external link
  » พื้นฐานวิทยาศาสตร์
  » พื้นฐานศิลปศาสตร์
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  external link
  » หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต
  » หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  » หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 • คณะเภสัชศาสตร์ external link
  » สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
  » สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
 • คณะรัฐศาสตร์  external link
  » สาขาวิชาการปกครอง
  » สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  » สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  » สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์  external link
  » กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  » สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  » สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  » สาขาวิชาเคมี
  » สาขาวิชาฟิสิกส์
  » สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม
  » สาขาวิชาธรณีวิทยา
  » สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป / วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  » สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
  » สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
  » สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์
  » สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ external link
  » สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  » สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  » สาขาวิชาวิศวกรรมทัรพยากรธรณี
  » สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
  » สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ
 • คณะเศรษฐศาสตร์  external link
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  external link
  » สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
  » สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
  » สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
  » สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  » สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง
 • คณะสหเวชศาสตร์  external link
  » สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  » สาขาวิชากายภาพบำบัด
  » สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ external link
 • คณะอักษรศาสตร์  external link
  » สาขาวิชาภูมิศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์
  » สาขาวิชาอักษรศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์
  » สาขาวิชาอักษรศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์
 • สานักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา external link
 • คณะจิตวิทยา external link