ข้อควรทราบ

ข้อมูลที่ทางเว็บไซต์ UADD+ นำเสนอนั้น เป็นเพียงข้อมูลที่ให้ผู้เข้าชมเห็นภาพรวมของสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศีกษานั้น ๆ ข้อมูลที่ได้ อาจไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งผู้เข้าชมสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องทางเว็บไซต์ของคณะ หรือคลิกที่รายชื่อคณะที่คุณสนใจ

คุณสามารถแจ้งข้อมูลที่ถูกต้อง หรือคำแนะนำให้กับทางผู้ดูแลเว็บไซต์ทราบ โดยคลิก ที่นี่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าชมภายหลังต่อไป

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • คณะนิติศาสตร์ external link
    » พื้นฐานวิทยาศาสตร์
    » พื้นฐานศิลปศาสตร์
  • คณะครุศาสตร์ external link
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ external link
  • คณะนิเทศศาสตร์ external link
    » พื้นฐานวิทยาศาสตร์
    » พื้นฐานศิลปศาสตร์
  • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  external link
    » หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต
    » หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
    » หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • คณะเภสัชศาสตร์ external link
    » สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
    » สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
  • คณะรัฐศาสตร์  external link
    » สาขาวิชาการปกครอง
    » สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
    » สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
    » สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์  external link
    » กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
    » สาขาวิชาคณิตศาสตร์
    » สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
    » สาขาวิชาเคมี
    » สาขาวิชาฟิสิกส์
    » สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม
    » สาขาวิชาธรณีวิทยา
    » สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป / วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
    » สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    » สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
    » สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์
    » สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ external link
    » สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
    » สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
    » สาขาวิชาวิศวกรรมทัรพยากรธรณี
    » สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
    » สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ
  • คณะเศรษฐศาสตร์  external link
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  external link
    » สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
    » สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
    » สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
    » สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
    » สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง
  • คณะสหเวชศาสตร์  external link
    » สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
    » สาขาวิชากายภาพบำบัด
    » สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ external link
  • คณะอักษรศาสตร์  external link
    » สาขาวิชาภูมิศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์
    » สาขาวิชาอักษรศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์
    » สาขาวิชาอักษรศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์
  • สานักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา external link
  • คณะจิตวิทยา external link