กระดานข่าวกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างฝาย – โป่งเทียม – ผลิตป้ายพันธุ์พืช @เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา 

จัดกิจกรรมขึ้นวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560

กำหนดการ
06.00 น. ลงทะเบียน @ ปตท.(สนามเป้า)
06.30 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดลพบรุี
09.00 น. ฟังบรรยาย วิธีการสร้างฝายชะลอน้ำ สร้างโป่งเทียม
09.30 น. พิธีส่งมอบสื่อป้ายพันธุ์พืช
10.00 น. กิจกรรมสร้างโป่งเทียม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ
15.00 น. สรุปกิจกรรม
15.30 น. พิธีรับใบประกาศเกียรติบัตร
19.00 น. กลับถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

ร่วมสมทบเงินร่วมกิจกรรมจิตอาสา ท่านละ 599 บาท
1. ยานพาหนะ รถบัส (พัดลม) เดินทางไป - กลับ
2. ค่าอาหารกลางวัน + น้ำดื่ม
3. ค่าป้ายชื่อ + ถุงมือผ้า สำหรับทำกิจกรรม ฯ
4. ค่าเกลือแร่ + เกลือแกง สำหรับสร้างโป่งเทียมเพื่อสัตว์ป่า
5. ค่าตาข่ายสำหรับสร้างฝ่ายชะลอน้ำ
6. ค่าวัสดุจัดทำสื่อ (ป้ายพันธุ์พืช)

วิธีการลงทะเบียน
1. รวบรวมรายชื่อสมาชิกร่วมสถาบันการศึกษา
2. โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้า บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
    สาขากลุ่มธนาคารเพื่อพนักงาน เลขที่บัญชี 100-2-00372-5 
    ชื่อบัญชี นายธวัชชัย สุทธิบริหารกุล
   
3. ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมส่งทะเบียนรายชื่อ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ไปที่ 
    Line ID : @jamesscb
    E-mail  : thawtchs@gmail.com
4. ตรวจสอบรายชื่อ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ Rallythai.net และไลน์กลุ่ม "จิตอาสาสร้างโป่งฝ่าย@ซับลังกา"