กระดานข่าว

โครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 17

โครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 17

  วันที่ 16 มีนาคม ถึงวันที่ 8 เมษายน 2563

          จากภาวะทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคมและเศรษฐกิจ มีความตื่นตัวในการศึกษาขั้นสูงและความต้องการใช้ความรู้ที่มีมากขึ้น มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของภาวการณ์ดังกล่าว จึงมีความต้องการสร้างและพัฒนานักวิจัย นักประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูง จึงได้จัดโครงการ 2B-KMUTT ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อต้องการให้นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ และนักเรียนจากต่างประเทศ ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการทำโครงงานวิจัย ได้สัมผัสการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และรู้จักมหาวิทยาลัยมากขึ้น โครงการ 2B-KMUTT ได้ดำเนินการมาแล้ว       16 รุ่น รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 และนักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 – 2 และนักเรียนจากต่างประเทศ Grade 10 - 11 คัดเลือกนักเรียนโดยคณะกรรมการอ่านใบสมัครและสัมภาษณ์ มีอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลให้คำปรึกษาในการทำโครงงานวิจัยตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการประมาณ 150 - 180 คน ปัจจุบันโครงการ 2B-KMUTT มีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักออกแบบและนวัตกร และให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและสั่งสมประสบการณ์การทำวิจัย การปั้นประดิษฐ์ การออกแบบ และนวัตกรรมในระหว่างปิดภาคเรียน โดยโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 17 จะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม ถึงวันที่ 8 เมษายน 2563

วัตถุประสงค์ของโครงการ2.png
- เพื่อให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักออกแบบและนวัตกร
- เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและสั่งสมประสบการณ์การทำวิจัย การปั้นประดิษฐ์ การออกแบบ และนวัตกรรมในระหว่างปิดภาคเรียน 
- เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการทำกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการและนักศึกษา มจธ.
- เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ.png
      วันที่ 16 มีนาคม ถึงวันที่ 8 เมษายน 2563

ปฏิทินโครงการ.png


เอกสารประกอบการสมัคร.png

 


รับสมัคร ตั้งเเต่วันที่ 1 สิงหาคม - 29 กันยายน 2562สำหรับผู้สมัครที่มีรหัสสมัครแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะได้ที่นี่

member-room.png

หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถสั่งพิมพ์ใบสมัครและตรวจสอบสถานะการสมัครผ่านทาง 2B-KMUTT Member Room ผู้สมัครสามารถ Login โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนและ Password ที่ได้รับหลังจากกรอกใบสมัคร 

นักเรียนที่สมัครในระบบแล้ว ให้ส่งเอกสารการสมัครผ่านช่องทาง ดังนี้
1. ส่งเอกสารได้ที่ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ชั้น ชั้น 6B 
2. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่างที่อยู่.png