กระดานข่าวโควต้าบุตรของบุคลากร ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
คณะครุศษสตร์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2557คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกโควต้า
1. ผู้สมัครต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฏหมาย ของบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.3 ) โดยต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 2.75 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกและต้องมีแผนการเรียนหรือสาขาวิชาที่เรียน ตามที่หลักสูตรกำหนด
3. ผู้สมัครสอบคัดเลือกโควต้าทุกหลักสูตรจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4. กำหนดการ
• สมัครด้วยตนเอง : วันนี้  - 30 กันยายน 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโควต้า : วันที่ 10 ตุลาคม 2556
สอบคัดเลือกข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 15 ตุลาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  : วันที่ 18 ตุลาคม 2556
การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา : แจ้งให้ทราบทีหลัง

สามารถถเข้าไปดูที่ได้ เว็บไซต์


ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรื่องการให้โควต้าผู้มีผลกาเรียนระดับดีมาก ( GPA ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป ) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ( 5 ปี ) และหลักสูตร ศิลปศาสตร์บัณฑิต 4 ปี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2557


คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1.ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับม.6 ในสถาบันศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.3 ) ในสถาบันศึกษาด้านอาชีพศึกษา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่มีผลการเรียนดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสะสมที่ผ่านมา 3.51 ขึ้นไปและความประพฤติเรียบร้อย และมีแผนการเรียนหรือสาขาวิชาที่เรียนตรงตามหลักสูตรที่กำหนด
 2. ผู้สมัครสอบคัดเลือกโควต้าทุกหลักสูตรจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  - เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ยกเว้นนักศึกษาต่างชาติ
  - เป็นผู้ที่มีผู้ปกครอง หรือผู้รับรอง
  - เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และให้คำรับรองต่อสถาบันว่าจะตั้งใจศึกษา รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตนตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของสถาบัน ทั้งที่ใช้อยู๋แล้ว และประกาศขึ้นใหม่
  - ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ

กำหนดการ
 สมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ : วันนี้ - 30 กันยายน 2556 ถึงงานบริหารวิชาการและบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล.
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : วันที่ 10 ตุลาคม 2556
- สอบคัดเลือกข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 15 ตุลาคม 2556
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา      : วันที่ 18 ตุลาคม 2556
- การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียม : แจ้งให้ทราบภายหลัง

น้องๆที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.inded.kmitl.ac.th / www.reg.kmitl.ac.th


ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาาลาดกระบัง
เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต แบบโควต้าวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2557

คุณสมบัติ
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2556 แผนการเรียน สายวิทย์ - คณิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยใช้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4 ภาคเรียน
2. มีสัญชาติไทยหรืออยู๋ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย
3. มีความประพฤติเหมาะสม
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งจะเป็นอุปสรรค์ต่อการศึกษา
5. ไม่เคยต้องโทษทางกฏหมาย

จำนวนรับศึกษา : 20 คน

กำหนดการ
รับสมัคร                                      :  วันนี้ - วันที่ 10 ตุลาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 14 ตุลาคม 2556
สอบสัมภาษณ์                               : วันที่ 18 ตุลาคม 2556
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา             : วันที่ 25 ตุลาคม 2556
ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา : จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

สำหรับน้องๆที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Website : ระบบสารสนเทศสำนักทะเบียนและประมวลผล

ดาวน์โหลด : รายละเอียด ประกาศโควต้า บุตรของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี