กระดานข่าวระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ( กระทรวงศึกษาธิการ )

การสมัคร สามารถสมัครได้ 2 ทาง คือ
1. สมัครทางอินเตอร์เน็ต
   - ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัคร และกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน ที่เว็บไซต์  ระหว่างวันที่ 4 กันยายน - 3 ตุลาคม 2556
   - สมัครทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินธนาคารกรุงเทพ ธนาคารธนชาต หรือที่ทำการไปรษณีย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ตามเวลาเปิดทำการของธนาคารและที่ทำการไปรษณีย์
  - ผู้สมัครสามารถสมัครในโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ( กระทรวงศึกษาธิการ ) หรือโครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม ( กระทรวงสาธารณสุข  ) ได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น
  - ในกรณีที่มีการชำระเงินค่าสมัครหลายครั้งมหาวิทยาลัย จะใช้ใบสมัครที่มีการชำระเงิน ครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ
  -  มหาวิทยาลัยบูรพาจะตรวจสอบข้อมูลและผู้สมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ในวันสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  หากตรวจสอบพบว่า หลักฐานการสมัครไม่ถูกต้อง ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามระเบียบการสมัคร หรือมีการกรอกข้อมูลให้เป็นเท็จในใบสมัคร ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

2. การสมัครด้วยตนเอง
  - ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัคร และกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน ที่เว็บไซต์
  - การสมัครด้วยตนเองจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินทางมหาวิทยาลัย ภายในวันที่มาสมัครด้วยตนเอง
  - ผู้สมัครสามารถสมัครในโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ( กระทรวงศึกษาธิการ ) หรือโครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม ( กระทรวงสาธารณสุข  ) ได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น
 - ในกรณีที่มีการชำระเงินค่าสมัครหลายครั้ง มหาวิทยาลัยจะใช้ใบสมัครที่มีการชำระเงินครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ
  - มหาวิทยาลัยบูรพาจะตรวจสอบข้อมูลและผู้สมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ในวันสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  หากตรวจสอบพบว่า หลักฐานการสมัครไม่ถูกต้อง ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามระเบียบการสมัคร หรือมีการกรอกข้อมูลให้เป็นเท็จในใบสมัคร ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
 

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ                 : 500 บาท

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556
ประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย : วันที่ 6 ธันวาคม 2556

สำหรับน้องๆที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Website : ระบบการรับสมัครมหาวิทยาลัยบูรพา
               คณะแพทยศาสตร์

ดาวน์โหลด : ระเบียบการรับสมัคร

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เบอร์โทรศัพท์ : 038-10222 ต่อ 3189,3153 หรือ 038-103-189, 038-103-153