กระดานข่าว


การรับสมัครนักศึกษาใหม่ : แบบยื่นเกรดเฉลี่ยสะสมผ่าน (GPA.) ปีการศึกษา 2557

เริ่มรับสมัคร : ตั้งแต่ วันนี้ - 30 พฤษภาคม 2557
                   วันจันทร์ - วันศุกร์               หยุด เสาร์ - อาทิตย์
เวลา          : 08.30 - 16.30         
สถานที่      : สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ ( ตึก 1 ) ชั้น 1 ห้อง 103

เอกสารประกอบการรับสมัครเข้าศึกษา
 - ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ( ติดต่อซื้อได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา ชุดละ 300 บาท
 - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 - สำเนาใบแสดงผลการเรียน ( ใบ ปพ.1 พ. ) จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาใบรับรองผลการศึกษา ( ใบ ปพ.7 ) จำนวน 1 ฉบับ ( กรณีที่ยังไม่จบชั้น ม.6 )

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง เท่านั้น

คณะพยาบาลศาสตร์ : รับผู้ที่จบ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ GPA 2.75 ขึ้นไป มีผลการเรียน หมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีคะแนน GAT 50% หรือมีคะแนน PAT2 35%
แจ้งเพื่อทราบ เนื่องจากทางโรงพยาบาลต้องการพยาบาลที่มีความสามารถทางด้านภาษาต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ ASIAN จึงให้ผู้สมัครเลือกภาษาตามหลักสูตรที่เปิดสอน โดยระบุ รหัสสมัคร ดังนี้
สมัครเรียน ออนไลน์

รหัส 0302 พยาบาลศาสตร์ (หลักสูตร 2 ภาษา) ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 และผลการทดสอบเฉพาะสาขาผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด
รหัส 0303 พยาบาลศาสตร์ (Exchange Program)
รหัส 0304 พยาบาลศาสตร์ (ภาษารัสเซีย)
รหัส 0305 พยาบาลศาสตร์ (ภาษาอารบิค)
รหัส 0306 พยาบาลศาสตร์ (ภาษาญิ่ปุ่น)
รหัส 0307 พยาบาลศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
รหัส 0308 พยาบาลศาสตร์ (ภาษาพม่า)

รอบที่ 1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 ธันวาคม 2556
หมายเหตุ : รอบที่รับสอบสัมภาษณ์ รอบละ 120 คน ที่คณะพยาบาลศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4
โทร : 02-997-2200-30 ต่อ 1443,1489
    ดาวน์โหลดโบรชัวร์ คณะพยาบาลศาสตร์


คณะเทคนิคการแพทย์ : รับผู้ี่จบ ม.6 สายวิทย์ฯ รับสมัครโดยยื่น GPA 3.00 ขึ้นไป และมีผลการเรียนหมวดวิทยาศาสตร์ 2.75 หรือมีคะแนน GAT 50% หรือมีคะแนน PAT2 30% ขึ้นไป สมัครเรียนออนไลน์
รอบที่ 1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2557
รอบที่ 2 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
รอบที่ 3 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2557

หมายเหตุ : รอบที่รับสอบสัมภาษณ์ รอบละ 130 คน ที่คณะเทคนิคการแพทย์ ตึก 4 ชั้น 3
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะเทคนิคการแพทย์ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 3
โทร : 02-997-2200-30 ต่อ 1437
    ดาวน์โหลดโบรชัวร์ คณะเทคนิคการแพทย์

คณะกายภาพบำบัด : รับผู้ที่จบ ม.6 สายวิทย์ GPA รวม 2.50 ขึ้นไป และมีส่วนสูง 150 ซม. ขึ้นไป หรือมีคะแนน GAT 30% หรือมีคะแนน PAT2 25% สมัครเรียนออนไลน์

รอบที่ 1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557
รอบที่ 2 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 มีนาคม 2557
รอบที่ 3 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 เมษายน 2557
รอบที่ 4 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 พฤษภาคม 2557
รอบที่ 5 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557
หมายเหตุ : ทุกรอบรับสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ที่คณะกายภาพบำบัด ตึก 4 ชั้น 5
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะกายภาพบำบัด อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 5
โทร : 02-997-2200-30 ต่อ 1453
    ดาวน์โหลดโบรชัวร์ คณะกายภาพบำบัด
 
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิีศวกรรมชีวการแพทย์ คุณสมบัติผู้สมัคร GPA รวม 2.00 ขึ้นไป (สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว)
    เพศชายหรือหญิงจบการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
    เพศชายหรือหญิงจบการศึกษาระดับ ปวช. แผนก อิเล็กทรอนิกส์หรือไฟฟ้า หรือใกล้เคียง
    เพศชายหรือหญิงจบการศึกษาระดับ ปวส. แผนก อิเล็กทรอนิกส์หรือไฟฟ้า หรือใกล้เคียง ใช้ระบบเทียบโอนหน่วยกิต  สมัครเรียนออนไลน์
รอบที่ 1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 กันยายน 2556
รอบที่ 2 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 16 ตุลาคม 2556
รอบที่ 3 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 7 ธันวาคม 2556
รอบที่ 4 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557
หมายเหตุ : ทุกรอบรับสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาคารวิทยาศาสตร์ (ตึก4) ชั้น 2 ห้อง 4-222
 
คณะการแพทย์แผนตะวันออก : รับผู้ที่จบ ม.6 สายวิทย์ GPA รวม 2.50 ขึ้นไป
สมัครเรียนออนไลน์
    สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก
    สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
 
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์์ : สาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน รับผู้ที่จบ ม.6 สายวิทย์ GPA 2.50 ขึ้นไป สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โดยทางวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สมัครเรียนออนไลน์

สถาบันการบิน : รับผู้ที่จบ ม.6 GPA 2.00 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 26 ปี ความสูง ผู้ชายไม่ต่ำกว่า 165 ซม. ผู้หญิงไม่ต่ำกว่า 160 ซม สมัครเรียนออนไลน์
รอบที่ 1 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 มกราคม 2557 ประกาศผลสอบ วันที่ 22 มกราคม 2557
รอบที่ 2 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศผลสอบ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
รอบที่ 3 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 มีนาคม 2557 ประกาศผลสอบ วันที่ 26 มีนาคม 2557
รอบที่ 4 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 เมษายน 2557 ประกาศผลสอบ วันที่ 23 เมษายน 2557
รอบที่ 5 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ประกาศผลสอบ วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
รอบที่ 6 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 มิถุนายน 2557 ประกาศผลสอบ วันที่ 18 มิถุนายน 2557
รอบที่ 7 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ประกาศผลสอบ วันที่ 9 กรกฏาคม 2557
หมายเหตุ : ทุกรอบรับสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ที่สถาบันการบิน ชั้น 12M อาคาร 11
    ดาวน์โหลดโบรชัวร์ สถาบันการบิน

วิทยาลัยดนตรี : สมัครเรียนออนไลน์
กำหนดการสอบภาคปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดนตรีหรือขับร้อง ณ ห้องสตูดิโอ A ชั้น 10 อาคารวิทยาลัยดนตรี
รอบที่ 1 ปิดรับสมัคร วันที่ 1 พ.ย. 2556
 
สอบปฏิบัติทางด้านดนตรี วันที่ 10 พ.ย. 2556
 
ประกาศผลสอบ วันที่ 15 พ.ย. 2556
 
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายใน วันที่ 18 พ.ย.-29 พ.ย.56
หมายเหตุ : ทุกรอบ กำหนดวันทดสอบทฤษฏี/โสตทักษะ และปฏิบัติดนตรี ตังแต่เวลา 09.00 น.  ณ ห้องสตูดิโอ A ชั้น 10 อาคารวิทยาลัยดนตรี
    ดาวน์โหลดโบรชัวร์ สถาบันการบิน
 
สำหรับคณะ/วิทยาลัย ที่สามารถใช้เกรดเฉลี่ย สมัครได้เลย ตั้งแต่ GPA 2.00 ขึ้นไป มีดังนี้
สมัครเรียนออนไลน์
    คณะวิทยาศาสตร์
        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
        สาขาวิชาเคมีประยุกต์
        สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
    คณะทัศนมาตรศาสตร์
        สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์
    คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
        สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
        สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
        สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (สำหรับผู้จบ ปวส.)
    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
        สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย
        สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
        สาขาวิชาระบบสารสนเทศเอนเทอร์ไพรส์
        สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี
        สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์
    วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
        สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
        สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
        สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
        สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
        สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
        สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (สำหรับผู้จบ ปวส.)
        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สำหรับผู้จบ ปวส.)
        สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (สำหรับผู้จบ ปวส.)
        สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (สำหรับผู้จบ ปวส.)
        สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
        สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (สำหรับผู้จบ ปวส.)
        สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
        สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Unified Program)
        สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Unified Program)
        สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Unified Program)
    คณะศิลปะและการออกแบบ
        สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย
        สาขาวิชาออกแบบภายใน
        สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
        สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
        สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์
    คณะดิจิทัลอาร์ต
        สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
        สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร
        สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)
        สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
    คณะบัญชี
        สาขาวิชาบัญชี
        สาขาวิชาบัญชี (สำหรับผู้จบ ปวส.)
        สาขาวิชาบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ)
    คณะบริหารธุรกิจ
        สาขาวิชาการจัดการ
        สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
        สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
        สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
        สาขาวิชาการตลาด
        สาขาวิชาการจัดการทรัยพยากรมนุษย์
        สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
        สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
        สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
        สาขาวิชาการตลาด (สำหรับผู้จบ ปวส.)
        สาขาวิชาการจัดการ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
        สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (สำหรับผู้จบ ปวส.)
        สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
        สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (สำหรับผู้จบ ปวส.)
        สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
        สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
    คณะเศรษฐศาสตร์
        สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
    คณะศิลปศาสตร์
        สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
        สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
        สาขาวิชาภาษาจีน
        สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
        สาขาวิชาอิสลามศึกษา และภาษาอาหรับ
    คณะนิเทศศาสตร์
        สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
        สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
        สาขาวิชาการโฆษณา
        สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์
        สาขาวิชาวารสารศาสตร์
        สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
        สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
        สาขาวิชามัลติมีเดีย
        สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา
    คณะนิติศาสตร์
        สาขาวิชานิติศาสตร์
        สาขาวิชานิติศาสตร์ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
    คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
        สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
        สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
        สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
        สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
    วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
        สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
        สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
    วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์
        สาขาวิชารัฐศาสตร์
    International College
        Philosophy, Politics and Economics Program
        Information and Communication Technology Program
        Communications Arts Program
        International Relations and Development Program
        Asian Business Management Program
        International Marketing and Onlone Business Program
        International Hospitality Management Program
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ คณะ/วิทยาลัย ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยรังสิต
หมายเหตุ
    ตารางประมาณการค่าใช้จ่าย-ค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
    ประมาณค่าใช้จ่าย สำหรับแต่ละภาคการศึกษาที่ 1/2556
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา
    ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางวินัย
    ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำมิโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
    ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการสอบหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง วิทยฐานะ    ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2-3 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่สมัคร หรือการศึกษาอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
  • ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบเท่า หรือการศึกษาอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

วิธีการสมัคร
    ผู้สมัครเรียนสามารถยื่นใบสมัคร ที่สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 น.-16:30 น. พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยซื้อชุดใบสมัครเรียน ชุดละ 300 บาท จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
สมัครออนไลน์
พร้อม Print ใบสมัคร Online แล้วมานำยื่นที่สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต นจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.และเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยเสียค่าสมัครเรียน 300 บาท จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 (การสมัคร Online ผู้สมัครต้องใช้ Internet Explorer เปิดเท่านั้น )

  เอกสารประกอบการรับสมัคร
  • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนบริบูรณ์ หรือ ใบสมัคร Online (ถ้าลืม..เลขที่สมัครจะอยู่ที่ E-Mail ที่กรอกไว้ พร้อมกับ Print ใบสมัคร Online แล้วนำมายื่นในวันที่มาสมัคร สามารถยื่นได้ภายใน วันที่ 30 พฤษภาคม 2557)
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
  • สำเนาหนังสือรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้หนังสือรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาออกให้ เพื่อรับรองข้อมูลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา และรับรองว่ากำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6