กระดานข่าววิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 สอบตรง รับสมัครทั่วประเทศ ไม่ใช่คะแนน GAT / PAT

3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
• วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ( นานาชาติ )
• แอนนิเมชั่น
• การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ


รับสมัครตั้งแต่ : วันที่ 1 สิงหาคน - 30 กันยายน 2556

รายละเอียดกำหนดการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน
(ตามความร่วมมือกับภาครัฐ โดยวิทยาลัยฯ เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือก) ประจำปีการศึกษา 2557

ลำดับที่

รายการ

หลักสูตร

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(นานาชาติ)
แอนนิเมชัน
การจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับจำนวน 30 คน รับจำนวน 60 คน รับจำนวน 140 คน

1

เงื่อนไข/ คุณสมบัติ

 1. ต้องเป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง โดยไม่ป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือ ภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 3. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางประพฤติ และไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้น มัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดย มีผลการเรียนสะสมไม่ ต่ำกว่า 2.30 และมีเกรด เฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่ต่ำกว่า 2.30 และวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.30 (หากผู้สมัครที่มีคะแนนความรู้ภาษา อังกฤษ TOEFL 500 (Paper-based) หรือ173 (Computer-based) หรือ IELTS Overall band 5.0 ขึ้นไป หรือผลการ ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษในสถาบัน ที่รับรองได้ วิทยาลัยฯ จะพิจารณาให้ เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โดย ยกเว้นการสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีเอกสารยืนยันผล คะแนน ประกอบด้วย)

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ หรือ หลักสูตร 2 ภาษา โดยการพิจารณาจากคณะกรรมการ

เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เป็นผู้ที่ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายในแผนการเรียน วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ หรือ แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ โดยมีผลการเรียนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30 และมีเกรดเฉลี่ยวิชา คณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่ต่ำกว่า 2.30 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเป็นผู้ที่ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายในแผนการเรียน วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ หรือ แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ โดยมีผลการเรียนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30 และมีเกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.30
2 ระยะเวลาในการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
 1. สมัครด้วยตนเอง ค่าสมัคร 300 บาท ยื่นเอกสารระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม - วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเืทคโนโลยี
 2. สม้ครทางไปรษณีย์ ค่าสมัคร 350 บาท ส่งเอกสารระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม - วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 รวมทั้งธนาณัติค่าธรรมเนียมการสมัคร 350 บาท โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม “วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 50200 ทั้งนี้ ให้ระบุ ไปรษณีย์ปลายทางที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และให้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็น สำคัญ และขอให้ผู้สมัครโทรศัพท์สอบถามเพื่อยืนยันการได้รับใบสมัครกับทาง วิทยาลัยฯ
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ 1. ป้ายประกาศวิทยาลัยฯ 2. http://www.camt.cmu.ac.th
4 สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556
เวลา 08.30 - 16.30 น.
  วิชาที่สอบ จำนวน 3 วิชา
 1. วิชาคณิตศาสตร์
 2. วิชาฟิสิกส์
 3. วิชาภาษาอังกฤษ

ณ อาคารเรียนรวม 3 (RB3) และอาคารเรียนรวม 5 (RB5)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556
เวลา 08.30 - 16.30 น.
  วิชาที่สอบ จำนวน 3 วิชา
 1. วิชาคณิตศาสตร์
 2. วิชาฟิสิกส์
 3. วิชาภาษาอังกฤษ

ณ อาคารเรียนรวม 3 (RB3) และอาคารเรียนรวม 5 (RB5)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556
เวลา 9.00 - 12.00 น.
วิชาที่สอบจำนวน 1 วิชา
1. วิชาความถนัดทางแอนนิเมชัน

ณ อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556
เวลา 08.30 - 16.30 น.
  วิชาที่สอบ จำนวน 3 วิชา
 1. วิชาภาษาอังกฤษ
 2. วิชาคณิตศาสตร์สำหรับการจัดการสมัยใหม่ฯ
 3. วิชาความถนัดทางการจัดการสมัยใหม่ฯ

ณ อาคารเรียนรวม 3 (RB3) และอาคารเรียนรวม 5 (RB5)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ 1. ป้ายประกาศวิทยาลัยฯ 2. http://www.camt.cmu.ac.th
6 สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ 1. ป้ายประกาศวิทยาลัยฯ 2. http://www.camt.cmu.ac.th
8 ยื่นเอกสารยืนยันการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วันจันทร์ที่ 23 ถึงวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 สามารถส่งเอกสารได้ด้วยตนเอง ที่งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการนักศึกษา ห้อง 101-1 ชั้น 1 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
หรือส่งทางไปรษณีย์และให้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
9 รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปลายเดือน กรกฎาคม 2557 วิทยาลัยฯ จะดำเนินการจัดส่งเอกสารการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตามที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
( ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2557 )

สำหรับน้องๆที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Website : CAMT : College of Arts, Media and Techonology

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-920-229 ต่อ 102- 106
                     080-920-2888 สายด่วน

หลักฐานประกอบการสมัคร
Download : รายละเอียดการรับสมัคร
                 ใบสมัครและใบรับรอง สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ( หลักสูตรนานาชาติ )
                 ใบสมัครสาขาแอนนิเมชั่น
                 ใบสมัครสาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ


- รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 3 x4 ซม. ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
( ติดในใบสมัคร จำนวน 1 รูป และนำมายื่นในวันสมัคร 2 รูป )
- สำเนาประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาระเบียบถาวร ( Transcript ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ยื่นสำเนาระเบียบนถาวร ที่มีผลการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  - 5
  • สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ให้ยื่นสำเนาระเบียนถาวร ฉบับสมบูรณ์
- ใบรับรองแพทย์