กระดานข่าวสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2557


หลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี
               แขนงบริหารธุรกิจเกษตร จำนวนรับ 30 คน


วิธีการรับสมัคร : สมัครทางอินเทอร์เน็ต ผ่าน www.reg.kmitl.ac.th
อัตราค่าสมัครสอบ 500 บาท ชำระเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี)


กำหนดการรับสมัคร :

- รับสมัครทาง www.reg.kmitl.ac.th                    วันที่ 25 กันยายน 2556 - 30 ตุลาคม 2556
- ชำระเงินผ่านธนาคาร                                       วันที่ 25 กันยายน 2556 - 1 พฤศจิกายน 2556
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทาง              วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
  www.reg.kmitl.ac.th
- สอบข้อเขียน                                                 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบข้อเขียนทาง                 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
  www.reg.kmitl.ac.th
- สอบสัมภาษณ์                                               วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง                  วันที่ 6 ธันวาคม 2556
  www.reg.kmitl.ac.th
- ยืนยันสิทธิ์ และชำระเงินค่าธรรมเนียม                 สำนักทะเบียนฯจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  การศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th


หมายเหตุ : ชำระเงินค่าสมัครหลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 จะถือว่าสละสิทธิ์การรับสมัคร และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


คุณสมบัติผุ้สมัคร :
ผู้สมัครกำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2554 แผนการเรียน วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวน โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยใช้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4 ภาคเรียน และเรียนคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต


วิธีการคัดเลือก :
เสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556
เวลา 08.00-12.00 สอบวิชาคณิตศาสตร์
เวลา 13.00-16.00 สอบวิชาภาษาอังกฤษ


หลักฐานที่ต้องยื่นต่อกรรมการให้วันสอบข้อเขียน
 - หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ
 - บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริงหรือใบแทน)
 - พิมพ์ใบสมัครติดรูปถ่าย  1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ยื่นต่อกรรมการในวันสอบข้อเขียน)


ดาวน์โหลดระเบียบการ : ระเบียบการ