กระดานข่าว

โควต้า วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) ลาดกระบัง ปีการศึกษา 2557

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในแบบโควตา
หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)
ปีการศึกษา 2557 

วิทยาลัยนานาชาติ สจล. เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) ในแบบโควตาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2557 คุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดการรับสมัครเป็นดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ำตามเกณฑ์ในข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 หากผู้สมัครไม่แน่ใจว่าคุณสมบัติของตนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ โปรดติดต่อวิทยาลัยนานาชาติเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติในเบื้องต้น

 • 1.1 พื้นฐานการศึกษา
 • ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตามหนึ่งในเงื่อนไขต่อไปนี้:
  • สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายภายใต้ระบบการศึกษาแบบ 12 ปีหรือแบบ 13 ปี ในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือโรงเรียนในต่างประเทศ
  • สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายในโรงเรียนที่อยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบัน
  • สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน และได้รับวุฒิเมื่อสำเร็จการศึกษาเทียบเท่ากับหรือสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีวุฒิเทียบเท่ากับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (หรือคาดว่าจะได้รับวุฒิดังกล่าวก่อนเริ่มปีการศึกษา 2557) ตามประกาศเรื่องการเทียบวุฒิการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 • 1.2 ผลการเรียน
 • ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี โดยผ่านเงื่อนไขตามข้อ 1.2.1 และ/หรือ 1.2.2
  • 1.2.1มีเกรดเฉลี่ยรวมวิชาคณิตศาสตร์ตามที่ระบุในใบรายงานผลการเรียนฉบับล่าสุด ไม่น้อยกว่า 3.0 (ในระบบเกรดเฉลี่ยแบบเต็ม 4.0) หรือเทียบเท่า
  • 1.2.2ผู้สมัครมีผลคะแนนการสอบวัดผลมาตรฐานทางคณิตศาสตร์อันใดอันหนึ่งต่อไปนี้ โดยผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด
   • SAT (Math section) หรือ SAT Subject test (Math Level I หรือ Math Level II) โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 600
   • ACT (Math section) โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 24
   • AP test วิชาทางคณิตศาสตร์ โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 4
   • GCE A-Level หรือ GCE AS-Level วิชาทางคณิตศาสตร์ โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า B
   • GCE O-Level หรือ GCSE หรือ IGCSE วิชาทางคณิตศาสตร์ โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า A
   • IB-Diploma วิชาทางคณิตศาสตร์ โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 5
   • NCEA (Level 2 หรือ Level 3) วิชาทางคณิตศาสตร์ โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า “Achieved (A)”
   • CU-AAT (Math section) โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 480
   ใบรายงานผลคะแนนที่ใช้ประกอบการสมัครจะต้องยังไม่มีหมดอายุ ณ วันที่สอบสัมภาษณ์
  เนืื่องจากในการพิจารณา กรรมการคัดเลือกจะให้น้ำหนักความสำคัญของผลคะแนนการสอบวัดผลมาตรฐานในข้อ 1.2.2 มากกว่าผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ตามที่กำหนดในข้อ 1.2.1 ดังนั้นถ้าเป็นไปได้ผู้สมัครควรยื่นผลคะแนนการสอบอันใดอันหนึ่งตามที่ระบุในข้อ 1.2.2 มาเพื่อประกอบการสมัครด้วย
 • 1.3 คุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษ
 • ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติด้านทักษะภาษาอังกฤษสอดคล้องตามหนึ่งในเงื่อนไขต่อไปนี้:
  • ผู้สมัครได้ศึกษาในโรงเรียนหรือวิทยาลัยในต่างประเทศ ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี
  • ผู้สมัครมีผลคะแนนสำหรับการสอบวัดผลทางภาษาอังกฤษอันใดอันหนึ่งต่อไปนี้ โดยผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด :
   • IELTS โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 5.5
   • TOEFL (iBT) โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 61
   • CU-TEP โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 65
   • TU-GET โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 500
   ใบรายงานผลคะแนนที่ใช้ประกอบการสมัครจะต้องยังไม่มีหมดอายุ ณ วันที่สอบสัมภาษณ์
  ผู้สมัครที่จำเป็นต้องใช้ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าวข้างต้นในการสมัครและยังไม่มีคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดควรตรวจสอบตารางสอบและรายละเอียดการสมัครสอบโดยละเอียดตามลิงค์ต่อไปนี้

2. จำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ

ในการเปิดรับสมัครครั้งนี้ วิทยาลัยนานาชาติคาดว่าจะรับนักศึกษาเป็นจำนวนทั้งสิ้น 50 คน วิทยาลัยนานาชาติขอสงวนสิทธิ์ในการรับนักศึกษาจำนวนน้อยกว่าหรือมากกว่าที่ระบุ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

3. กำหนดการรับสมัคร

ขั้นตอนวันที่
1) กรอกและส่งใบสมัคร
ผู้สมัครดำเนินการกรอกและส่งใบสมัครรวมทั้งเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ ผ่านทางไปรษณีย์ (รายละเอียดของเอกสารประกอบและที่อยู่สำหรับส่งใบสมัครระบุอยู่ในหัวข้อถัดไป)
15 ตุลาคม 2556 - 
  10 มกราคม 2557
2) ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
คณะกรรมการรับสมัครจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากผลการเรียนตามใบสมัครและเอกสารประกอบที่ผู้สมัครได้จัดส่งมา รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะประกาศบนเว็บไซต์ www.ic.kmitl.ac.th/se
15 มกราคม 2557
3) สัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์จะจัดที่วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
19 มกราคม 2557
4) ตรวจรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
วิทยาลัยนานาชาติจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบนเว็บไซต์ www.ic.kmitl.ac.th/se การตัดสินของคณะกรรมการรับสมัครถือเป็นที่สิ้นสุด
21 มกราคม 2557
6) เปิดภาคเรียนที่ 1/2557
วิทยาลัยนานาชาติคาดว่าจะเปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2557 และจะมีการจัดอบรมปูพื้นฐานความรู้สำหรับนักศึกษาใหม่และกิจกรรมปฐมนิเทศในช่วงก่อนการเปิดภาคเรียน กำหนดการเปิดภาคเรียนและกิจกรรมอบรมดังกล่าวจะประกาศให้ทราบบนเว็บไซต์ของวิทยาลัยนานาชาติ
 11 สิงหาคม 2557

4. การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบ

 • 4.1 ใบสมัครและเอกสารประกอบ
 • ใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกครบถ้วนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ชุด

  ดาวน์โหลด ใบสมัคร

 • รูปถ่ายของผู้สมัครขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้สมัคร
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อและ/หรือนามสกุลของผู้สมัคร (ถ้ามี)
 • ใบรายงานผลการเรียน

  ในกรณีที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครควรส่งใบรายงานผลการเรียนฉบับสมบูรณ์มาพร้อมกับใบสมัคร ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่สำเร็จการศึกษา ผู้สมัครควรส่งใบรายงานผลการเรียนฉบับล่าสุด ณ วันที่ส่งใบสมัคร และหากมีผลการเรียนเพิ่มเติมภายหลังจากวันที่ส่งใบสมัคร ให้ผู้สมัครนำใบรายงานผลการเรียนที่เป็นการฉบับล่าสุดมาด้วยในวันสอบสัมภาษณ์ ในการสมัคร อนุญาติให้ผู้สมัครส่งสำเนาของใบรายงานผลการเรียนแทนเอกสารต้นฉบับ ในกรณีนี้ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารต้นฉบับมาด้วยในวันสอบสัมภาษณ์

 • รายงานผลคะแนนการสอบวัดผลทางคณิตศาสตร์และ/หรือภาษาอังกฤษ (ถ้าต้องการใช้ประกอบการสมัคร)

  ผู้สมัครควรส่งสำเนาใบรายงานผลการสอบวัดผลทางคณิตศาสตร์และ/หรือภาษาอังกฤษที่ผู้สมัครต้องการใช้ประกอบการสมัครมาพร้อมกับใบสมัคร แต่ในกรณีที่ผู้สมัครกำลังรอผลการสอบ ให้ผู้สมัครระบุในใบสมัครว่ากำลังรอผลการสอบของการสอบใดและคาดว่าจะทราบผลการสอบเมื่อใด ในกรณีนี้ ผู้สมัครควรส่งสำเนาใบรายงานผลการสอบมาที่วิทยาลัยนานาชาติทันทีที่ได้รับใบรายงานผลการสอบจากผู้จัดสอบ ผู้สมัครทุกคนจะต้องนำใบรายงานผลการสอบฉบับทางการ (ไม่ใช่สำเนา) มาด้วยในวันสอบสัมภาษณ์

 • แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

  ผู้สมัครสามารถส่งแฟ้มสะสมผลงาน (academic portfolio) และเอกสารประกอบอื่นๆ มาพร้อมกับใบสมัคร หรือจะนำเอกสารเหล่านั้นมาให้กรรมการสอบสัมภาษณ์พิจารณาในวันสอบสัมภาษณ์ก็ได้

 • คณะกรรมการรับสมัครจะพิจารณาเอกสารของผู้สมัครเฉพาะเอกสารที่ยังไม่หมดวันอายุ ณ วันที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก

 • 4.2 การยื่นใบสมัคร
 • ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครโดยไปรษณีย์มาที่ :

  วิทยาลัยนานาชาติ
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 55-พรรษาฯ
  1 ซ.ฉลองกรุง 1 แขวง/เขต ลาดกระบัง 
  กรุงเทพฯ 10520

  คณะกรรมการจะถือว่าวันที่ที่ประทับบนซองไปรษณีย์ของใบสมัครเป็นวันที่ที่ทำการยื่นใบสมัคร การสมัครในครั้งนี้วิทยาลัยนานาชาติไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

5. ค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียนของหลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 67,000 บาทต่อหนึ่งภาคการศึกษา ค่าเล่าเรียนนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในต่างประเทศ (ซึ่งนักศึกษาจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมก็ได้) และค่าหนังสือเรียน

6. ติดต่อ

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัครและการส่งใบสมัคร โปรดติดต่อวิทยาลัยนานาชาติได้ทางโทรศัพท์ที่ 02-329-8261 และ 02-329-8262 หรือทางอีเมล์ที่ ic@kmitl.ac.th ผู้สมัครควรติดตามข่าวสารและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครบนเว็บไซต์www.ic.kmitl.ac.th/se

7. ดาวน์โหลด