กระดานข่าว

กำหนดการรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญตรี ภาคปกติ ได้แก่ โควตาทุนเพชรสุนันทา, โควตาความสามารถวิชาการ และโครงการรับตรง เปิดรับสมัคร 7 ต.ค. ถึง 6 ธ.ค. 2556

กำหนดการรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประเภทรับสมัครตรงผ่าน (Admission) กลาง

คุณสมบัติ : รับสมัครจากนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
รับสมัครทั่วประเทศผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ./สทส)
กำหนดการรับสมัคร : เป็นไปตามประกาศของ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
 

ประเภทโควต้าความสามารถทางวิชาการ

คุณสมบัติ : รับสมัครจากนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ(ไม่รับเทียบเท่ากศน./ปวช) เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไปทุกสาขา
รับสมัคร : ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (http://www.ssru.ac.th หรือ http://www.rg.ssru.ac.th)
การรับรองจากโรงเรียนต้นสังกัด ค่าสมัคร 300 บาท ต่อ1สาขา ต่อ1ระบบการรับ
การชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ (ค่าธรรมเนียม 15 บาท)
กำหนดการรับสมัคร : พฤศจิกายน – ธันวาคม
 

ประเภทโควต้าความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติ : รับสมัครจากนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
(ไม่รับเทียบเท่า กศน./ปวช) เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป แต่ต้องมีความสามารถดีเด่นในด้านดนตรี ด้านนาฏศิลป์ไทย-สากล และการละคร ด้านศิลปะ ด้านกีฬา
รับสมัคร : ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (http://www.ssru.ac.th หรือhttp://www.rg.ssru.ac.th)
การรับรองจากโรงเรียนต้นสังกัด ค่าสมัคร 300 บาท ต่อ1สาขา ต่อ1ระบบการรับ
การชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ (ค่าธรรมเนียม 15 บาท)
กำหนดการรับสมัคร : พฤศจิกายน - ธันวาคม
 

ประเภทโควต้าเพชรสุนันทา

คุณสมบัติ : รับสมัครจากนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
(ไม่รับเทียบเท่า กศน./ปวช) โดยคัดเลือกจากเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.75
รับสมัคร : ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (http://www.ssru.ac.th หรือhttp://www.rg.ssru.ac.th)
การรับรองจากโรงเรียนต้นสังกัด ค่าสมัคร 300 บาท ต่อ1สาขา ต่อ1ระบบการรับ การชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ (ค่าธรรมเนียม 15 บาท)
กำหนดการรับสมัคร : พฤศจิกายน - ธันวาคม
 

ประเภทสอบสมัครคัดเลือกรับตรง

คุณสมบัติ : รับสมัครจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า รับสมัครทั่วประเทศโดยการสอบแข่งขันทุกหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
รับสมัคร : ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (http://www.ssru.ac.th หรือhttp://www.rg.ssru.ac.th)
ค่าสมัคร 300 บาท ต่อ1สาขา ต่อ1ระบบการรับ
การชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทยทุกสาขาทั่วประเทศ (ค่าธรรมเนียม 15 บาท)
กำหนดการรับสมัคร : รอบที่ 1 พฤศจิกายน – ธันวาคม
รอบที่ 2 กุมภาพันธ์ – มีนาคม