กระดานข่าว

รับตรง สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม ปี 2557


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2557


โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเวชกิจฉุกเฉิน

จำนวนที่รับเข้าศึกษา

จำนวน 10 คน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
  1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ สำเร็จการศีกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นสูง (ปวส.) สาขาเวชกิจฉุกเฉิน
  2. หรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กำหนดการรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2556

วิธีการรับสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2556 ณ ฝ่ายวิชาการ ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)
  • สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2556
  • การรับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ สามารถติดต่อรับได้ที่ คณะแพทยศาสตร์ (เขตพื้นที่ในเมือง) ชั้น 4 ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายในไม่เกินวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556


รายละเอียดเพิ่มเติม