กระดานข่าว

รับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.2 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
1.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่ คณะ/สาขาวิชา กำหนด
1.4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม
ความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

2. คุณสมบัติเฉพาะ ตามที่คณะ/สาขาวิชา กำหนด

กำหนดการรับสมัครคัดเลือก


สอบถามข้อมูลเพิิ่มเติมได้ที่

สำานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ : 0-2942-8293-5 ต่อ 207, 213, 223, 225, 226
โทรสาร : 0-2942-8020