กระดานข่าว


โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
และภาษาจีนเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำปีการศึกษา 2557


รับจำนวน 5 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาอยูาชั้น ม.6
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
- มีผลสอบวัดผลขั้นต่ำทางภาษาจีน HSK ระดับ 3
- มีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้


กำหนดการ


ดาวน์โหลดกำหนดการ : คลิกจ้า