กระดานข่าว

รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ปี 2557 เพิ่มมาอีก 18 สถาบัน


 

 ประกาศ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง การดำเนินการการคัดเลือ บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ปี 2557

 เรื่อง ถาม - ตอบ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์

 แผนผังการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

| รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในโครงการรับตรงผ่านเคลียริ่ง เฮาส์ (Clearinghouse) ปี 2557*
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11. มหาวิทยาลัยมหิดล
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12. มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. มหาวิทยาลัยทักษิณ  13. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 14. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 15. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  16. กสพท.
8. มหาวิทยาลัยนครพนม 17. สถาบันพระบรมราชชนก
9. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 18. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
   
  หมายเหตุ *: รายละเอียดในการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ของแต่ละมหาวิทยาลัย ให้เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยนั้นโดยตรง http://www.cuas.or.th/quota/index.html