กระดานข่าว

รับตรง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 57


การรับนิสิตเข้าศึกษาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร 1 - 31 มกราคม 2557


มีรายละเอียดโครงการดังนี้คือ
1.โครงการทายาธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร

รับสมัคร                                 : 1 - 31 มกราคม 2557
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 12 กุมภาพันธ์ 2557
สอบสัมภาษณ์                         :  17 กุมภาพันธ์ 2557
ยืนยันเข้าศึกษาพร้อมชำระเงินค่าประกันสิทธิ์ : 18 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  : 25 กุมภาพันธ์ 2557

โปรดทราบ :
1. นักเรียนสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสอบสัมภาษณ์

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ : 02-562-5000 ต่อ 5138


2.โครงการมูลนิธีส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและการพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ( สอวน. )

รับสมัคร                                               : 1 - 31 มกราคม 2557
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์               : 12 กุมภาพันธ์ 2557
สอบสัมภาษณ์                                        : 17 กุมภาพันธ์ 2557
ยืนยันเข้าศึกษาพร้อมชำระเงินค่าประกันสิทธิ์ : 18 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                 : 25 กุมภาพันธ์ 2557

โปรดทราบ :
1. นักเรียนสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสอบสัมภาษณ์

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ : 02-562-5000 ต่อ 5138