กระดานข่าวการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา
ภาคภาษาอังกฤษ คณะวารสาารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2557


การรับสมัคร :: วันที่ 4 พฤศจิกายน - วันที่ 10 มกราคม 2557  ( รับสมัครผ่านระบบ Internet )
ป.ล.  ลงวันที่ประทับของที่ทำการไปรษณีย์ของซองเอกสารที่ผู้สมัครส่งให้มหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ

จำนวนรับนักศึกษา :: 80 คน.

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ::

-  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6 ) หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
-  เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมเกียจ หรือโรคซึ่งอาจเป็นอุปสรรค์ต่อการศึกษา
-  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง หรือถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความคิด
-  เข้ามาอยู่ในประเทศไทยถูกต้องตามกฏหมาย


สำหรับน้องๆที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Website : Faculty of Journalism and Communication

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2696-6193 , 0-2696-6209