กระดานข่าว

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในโครงการรับตรงผ่านเคลียริ่ง เฮาส์ (Clearinghouse) ปี 2557* - อ่านต่อ

รับตรง สาขาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ 57 - อ่านต่อ

โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2557 - อ่านต่อ

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตาโครงการส่งเสริม นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 50 คน เปิดรับสมัครถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2556 คัดเลือกโดยใช้คะแนน GAT/PAT - อ่านต่อ

รับตรง ภาคปกติ ม.ราชภัฏพระนคร 2557

คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัครเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 2 ปี คุณสมบัติและพื้นความรู้ทั่วไป คือ น้องๆจะไม่เป็น ทุพพลภาพหรือไม่สมประกอบ อันเป็นอุปสรรค์ มีความรักและความศรัทธา ไม่มีประวัติการเป็นโรคจิต หรือโรคประสาท สำหรับน้องๆที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเว็บไซต์เลยจ้า - อ่านต่อ

เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและยกระดับการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติผู้มีความสามารถเด่นชัดในเชิงกีฬาให้เป็น ทรัพยากรบุคคลที่มีค่าทางการกีฬาและเป็นการสนับสนุนส่งเสริมแผนพัฒนาการกีฬาของชาติตามนโยบายของรัฐบาลให้ เจริญรุดหน้าไปอย่างต่อเนื่อง สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ตราระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการรับผู้มี ความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ - อ่านต่อ

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 - อ่านต่อ

รับตรง ทุนรัตนมงคล ม.หอการค้า 2557

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามทุนการศึกษา “ทุนรัตนมงคล” หมายถึง ทุนการศึกษาที่มีความดีอันสูงค่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ อีกทั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่มีผลการเรียนดีที่ได้รับทุนการศึกษา - อ่านต่อ

รับตรง คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร

การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2557 โดยวิธิสอบตรง - อ่านต่อ

โควต้า กีฬาดีเด่น ม.เกษตรศาสตร์

เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและยกระดับการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติผู้มีความสามารถเด่นชัดในเชิงกีฬาให้เป็น ทรัพยากรบุคคลที่มีค่าทางการกีฬาและเป็นการสนับสนุนส่งเสริมแผนพัฒนาการกีฬาของชาติตามนโยบายของรัฐบาลให้ เจริญรุดหน้าไปอย่างต่อเนื่อง สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ตราระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการรับผู้มี ความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ พ.ศ. 2540 - อ่านต่อ

โควตาโครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.อุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตาโครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 50 คน - อ่านต่อ

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 - อ่านต่อ

รับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

ระบบรับตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admission) ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย เลือกได้ 4 อันดับ ใช้ผลการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา และ GAT/PAT โดยให้สมัครและสอบกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) - อ่านต่อ

รับตรง สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม ปี 2557

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม รับสมัครคัดเลือกบุคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชกิจฉุกเฉินประจำปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 5 - อ่านต่อ

กำหนดการรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญตรี ภาคปกติ ได้แก่ โควตาทุนเพชรสุนันทา, โควตาความสามารถวิชาการ และโครงการรับตรง เปิดรับสมัคร 7 ต.ค. ถึง 6 ธ.ค. 2556 - อ่านต่อ

โควต้า วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) ลาดกระบัง ปีการศึกษา 2557

วิทยาลัยนานาชาติ สจล. เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) ในแบบโควตาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2557 - อ่านต่อ

โควต้าพิเศษคณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2557

ประกาศคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ (โควตาพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 - อ่านต่อ

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิมหรืออักษรโบราณท้องถิ่น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลับศิลปากร ปีการศึกษา 2557 - อ่านต่อ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2557 ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี - อ่านต่อ

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 สอบตรง รับสมัครทั่วประเทศ ไม่ใช่คะแนน GAT / PAT - อ่านต่อ

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ : แบบยื่นเกรดเฉลี่ยสะสมผ่าน (GPA.) ปีการศึกษา 2557 เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤษภาคม 2557 รับสมัคร : วันจันทร์ - วันศกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน รับสมัครเรียน : จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. ณ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิตอาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์(ตึก 1) ชั้น 1 ห้อง 103 - อ่านต่อ

รับตรง ประเภทรับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ลาดกระบัง

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 100 คน ทั้งนี้จำนวนการรับอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและอาจรับไม่ครบตามจำนวนที่ระบุในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด หรือขาดคุณสมบัติที่เหมาะสม - อ่านต่อ

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยบูรพาจะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ - อ่านต่อ

รับตรง โควต้า 3 โครงการของลาดกระบัง 2557 มีดังนี้ การให้โควต้าบุตรของบุคลากรสถาบันฯ คณะครุศษสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2557 / การให้โ๕วต้าผู้มีผลการเรียนดี ( GPA ตั้งแต่ 5.51 ขึ้นไป ) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2557 / รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ แบบโควตาวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2557 - อ่านต่อ

รับตรง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2557 โดยรับสมัครจากผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับจากการรับรอง - อ่านต่อ